• Bjørnar Berg

  Eiendomsmegler

  48 88 84 68 / bb@kapa.no

 • Yvonne Halvorsen

  Eiendomsmegler / Salgsleder / Partner

  91 84 29 72 / yh@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

UTSOLGT! Prosjekterte leiligheter i Myrkdalen ved alpinbakken – Ski-in ski-out – Carport – God standard – Heis

Helgatunlia byggetrinn 3, 5713 Vossestrand

Prisantydning

fra 3 750 000,- til 6 450 000,-

Omkostninger

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Fritidseiendom
Eieform: Borettslag
Kommunenr.: 4621
Gårds/Bruksnr.: 272/56
Bolignr.: 3
Bruksareal: 65 m²
Felleskostnader: 2 010,-/mnd
Meglers ref.nr.: 3209002

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Helgatunlia byggetrinn 3
5713 Vossestrand


Se vår leilighetsvelger her: https://helgatunlia.no/leilegheitane/

Leilegheitene går frå 65,4 - 122,7 kvm. BRA, og vil innehalda entré, bu, 1-2 bad/wc-rom, vaskerom, stove/kjøkken og 2-3 soverom. Nokre leilegheiter vil òg ha triveleg hems med god boltreplass. Dei fleste leilegheitene har ekstra wc-rom.

Alle bygg er plasserte i terrenget slik at dei har parkeringsplassar med direkte innkøyring i underetasje, og hovudtilkomme til svalgang/trapp i 1.etasje. For bygg med to leilegheitsplan vil tilkomme til svalgang/trapp skje via trapp eller gangveg i terreng rundt bygget. Bygg med tre leilegheitsplan vil i tillegg ha heis- og trappekjerne med tilkomme frå parkeringsarealet i underetasjen.

Då dette er burettslagsleilegheiter betaler ein ikkje dokumentavgift, og omkostningane blir difor låge. Dette er også veldig bra for eit eventuelt vidaresal på eit seinare tidspunkt, då nye kjøparar heller ikkje vil få krav om dokumentavgift.
Standard
I utviklinga av Helgatunlia har kvalitet og behova til familiar vore viktige. Det har i dette byggetrinnet resultert i 15 leilegheiter som vil møta ulike behov, både kva gjeld dei innvendige løysingane og fellesområda utanfor.

Utvendig er det lagt til rette for møteplassar som skal møte behovet til ulike aldersgrupper med varierte leikeplassar for livsglad utfolding. Det er òg planlagt gode møteplassar der fellesskap rundt bålpanna skal vera mogleg. Familiar skal kunna vera saman og dela opplevingane.

Leilegheitsbygga i Helgatunlia vil vera tilpassa landskapet og innehalda gode kvalitetar når det gjeld materialval og utforming.

Leilegheitene vil få ein fin og moderne standard, med gode kvalitetar. Det vil bli lagt fliser på golv i gang/entré, elles er det 3-stavs parkett på golv. Lettveggar i gips, og bereveggar i massivt tre.

Lekre kjøkkeninnreiingar frå Sigdal (type Uno) med integrerte kvitevarer og god skap- og benkeplass.

Bada blir med flislagd gulv og Fibo Trespo-badersomsplater på vegg og får opplegg for vaskemaskin, vegghengt toalett med softclose og dusjhjørne. Dei fleste leilegheitene blir levert med ekstra wc-rom.

Alle leilegheitene får vassboren varme til gulv i gang og kjøkken. Bad og vaskerom vil få varmekabler. Avtrekksvarmepumpe frå NIBE. Denne er klargjort for tilknyting til NIBE Uplink webovervåkning og -styring. I tillegg er det separat balansert ventilasjon med varmegjenvinning i alle leilegheitene.

Alle leilegheiter er utforma med plass til snusirkel/-rektangel i rom for varig opphald, baderom og entré/-korridor etter krav i TEK17.

I tillegg blir det installert brannvarsling og sprinklaranlegg i alle bygg.

Det blir lagt opp til installasjon av fiber til kvar leilegheit, kostnadsfritt frå Voss Fiber som tar kontakt med kvar enkelt brukar. Voss Fiber leverer internett og TV-løysing på fiber. Innhaldsleverandør på TV er Get.
Tomt/Eierform

Fellestomt

Parkering
Fast parkering i open garasje i underetasjen. Ladepunkt kan for el-bil gjerast som tilval.
Energimerking
Seljar plikter å skaffa komplett energiattest innan overtaking. Denne vil utan opphald sendast kjøpar.
Ansvarlig Megler

Bjørnar Berg
Eiendomsmegler | Partner
48 88 84 68
BB@KAPA.NO

Kaland & Partners
Vestland Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

22.03.2021 10:05

Overtagelse
Etter nærare avtale med seljar. Estimert overtaking er ca. 1 år etter vedteken byggestart.
Formaliteter
Andelseigarane eig bygningar og tomt gjennom burettslaget, og tar i fellesskap avgjerder om oppussing, vedlikehald og påkostningar av bygningar og fellesareal. Burettslagets generalforsamling vel styre og handsamar rekneskap, budsjett og andre viktige saker som til dømes behovet for utbetringar. Utgangspunktet er at berre privatpersonar kan kjøpa og eiga ein andel i eit burettslag, og det er restriksjonar på utleige.

Burettslagsmodellen bygger på brukareigarprinsippet, som inneber at den som eig delen òg er den som skal bu der. Som ei følgje av dette har burettslagslova reglar om kven som kan eiga delar i burettslag. Utgangspunktet er at berre fysiske personar kan eiga delar i burettslag. Kvar deleigar kan berre eiga éin del. Ektefellar, sambuarar eller andre kan eiga ein del saman, men det føreset som eit utgangspunkt at alle eigarane bur i leilegheita. Det er nokre viktige unntak frå regelen m.a. at berre fysiske personar kan eiga delar i burettslag.

Vedtektene for Helgatunlia BRL opnar for at juridiske personar (verksemder) kan eige leilegheiter for utleige til sine eigne tilsette.

Burettslaget er pr. i dag stifta med 74 andelar fordelt på seks bygg. Prosjektet vil under oppføringa bli fisjonert i eit burettslag for kvart bygg, slik at ferdig overleverte leilegheiter ikkje heftar for byggjegjeld i resten av prosjektet. Eigedommen vil bli frådelt i eigne heimlar i samsvar med fisjonen.

Utbyggjar legg til grunn for kontraktane at burettslaget skal fusjonerast til eit etter at prosjektet er ferdig.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Mellombels bruksløyve skal finnast før overtaking.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Helgatunlia er eit nytt fritidseigedomsprosjekt i hjartet av Myrkdalen. Plassert like overfor Helgatun Fjellpensjonat, midt i alpinbakken og med nærleik til langrennsløypene i Åmotslia, ligg alt til rette for gode opplevingar for deg og dine kjære om vinteren. Helgatunlia ligg òg midt i eit attraktivt turområde for både korte og lange turar om vinteren, ein godt eigna stad for rekreasjon og opplevingar gjennom heile året. Vi er stolte av å kunna presentera eigedomsprosjektet og håper at du vil finna ein fritidsleilegheit som passar for deg og familien din. Velkommen til Helgatunlia!
Helgatunlia finn du like bak tradisjonsrike Helgatun Fjellpensjonat, der barn, unge og familiar har vore saman om opplevingane i Myrkdalen i meir enn 45 år. Fjellpensjonatet er drive av Indremisjonssamskipnaden (IMS) og har "Ekte livsglede i eit varmt og inkluderande miljø" som hovudmotto. Initiativet til Helgatunlia kjem frå IMS, og vi ynskjer å gi alle moglegheit til å oppleva det som fjellpensjonatet kan tilby. Helgatunkaféen er ein hyggeleg kafé der ein møtest for lunsj og prat gjennom vintersesongen. Helgatun ynskjer å tilby ulike aktivitetar for barn, unge og familiar i samarbeid med Helgatunlia for å skapa eit varmt og inkluderande miljø. Helgatun er og ein sentral leverandør til fellestenestene for burettslaget som brøyting, reinhaldstenester, vassverk og utleigeverksemd.

Myrkdalen er eit eldorado for skiglade då det er eit av dei mest snørike områda på Vestlandet. Du har alle valmoglegheiter for store og for små, med flotte skitrekk, langrennsløyper, terrengpark, Årmotslia med lysløype, skiskyttararena og freestyle arenaområde for å nemne noko. Ny skibru er ferdig og klar til bruk. Denne går no like nedanfor Helgatunlia. Sjølve skiløypa går forbi Helgatunkaféen.

Føretrekker du sommarsesongen er det like flott å halda til i Helgatunlia, med nydelege turområde som mellom anna Vikafjellet rett i nærleiken. Her kan du òg ta med fiskestong dersom du vil fiska aure til middag. Eller ta deg toppturar til Bjørndalskamben, Svolefjell og Finnbunuten..
Adkomst
Frå Voss, køyr mot Vinje. Ta av til venstre i rundkøyringa ved bensinstasjonen på Vinje. Følg vegen ca. 10 minutt til du får Myrkdalen på venstre hand, følg skilting til Helgatun.

Hugs at du slepp alle fjellovergangar og det tar som regel maks 2 timar frå Bergen til Myrkdalen.
Det vil skiltast med Kaland & Partners visningsskilt ved fellesvisningar.

Prisantydning

fra 3 750 000,- til 6 450 000,-

Felleskostnader
Felleskostnader pr. månad ligg på mellom: kr. 2 250,- og 3 500,-.

Felleskostnader inkluderer: Eigedomsskatt, kommunale avgifter, forretningsførar, felles forsikring, straum fellesareal, utgifter til brøyting og avsetning til normalt vedlikehald.

Sjå prisliste for felleskostnader pr. leilegheit.
Fellesgjeld og felleskostnader
Når eit burettslag blir stifta og bygningane blir oppførte er finansieringa normalt todelt. Ein del - innskotet - kjem frå
andelseigar/kjøpar og er den delen som kjøper sjølv skaffar ved kjøpet. Den resterande delen - som kan vera frå 50 - 90% av totalprisen blir ordna via eit lån som burettslaget tar opp og blir tilbakebetalt av fellesskapet/andelseigarane. Det er svært viktig å legga saman både innskot og del fellesgjeld for å få fram totalprisen på leilegheita. Ved seinare avhendingar har normalt marknadsprisen/salssummen vore dels betydeleg høgare enn det opphavlege innskotet. Ved høg fellesgjeld i ein dårleg marknad kan han òg vera lågare. Renter og avdrag på fellesgjelda blir betent gjennom dei månadlege felleskostnadene. I tillegg blir dekt burettslaget si ordinære drift som forsikring, offentlege avgifter, forretningsførsel og ein del vedlikehald mv. gjennom felleskostnadene. Er fellesgjelda høg vil renteendringar i marknaden kunna gi store endringar i dei månadlege kostnadene.

Helgatunlia burettslag vert ført opp utan fellesgjeld og er på tidspunktet for overdraginga av andelen gjeldfritt. Dette skjer ved at meklar løyser inn ev. lån med midlane frå salet før seljar får utbetalt sin del.
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er avtalt fastprisbasert vederlag kr. 50 000,- eks. mva pr. eining for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtala at oppdragsgjevar skal dekka kr. 27 900,- for marknadspakke, kr. 4.450,- for oppgjer og kr. 490,- for panteattestar/grunnbok.
Eigedomsmeklaren har krav påå få dekt utlegg og vederlag for selde einingar dersom oppdraget blir sagt opp av kunden.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no

Go to Top