• Petter Krantz

  Daglig leder Sentrum / Megler MNEF/ Partner

  45 20 04 00 / pk@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Drotningsvik: Tomt med flott beliggenhet i et attraktiv og barnevennlig område – svært gode solforhold – flott utsikt

Vestre Drotningsvik (Tomt), 5179 Godvik

SOLGT

Vestre Drotningsvik (Tomt)
5179 Godvik


Boligtomt. Skrående/kupert terreng av fjell med vegetasjon og flott utsikt. Tomten er en råtomt og må opparbeides.
Standard
Boligtomt på 673 kvm med flott beliggenhet i Vestre Drotningsvik. Fra tomten er det en nydelig utsikt over nærområdet, Hjeltefjorden, byfjorden, Askøy og Lille Sotra. Meget gode solforhold med sol fra tidlig morgen til sen kveld sommerstid. Tomten har en sentral beliggenhet med kort vei til alt av servicetilbud/fasiliteter, samt gangavstand til barnehage og skole. Gode bussforbindelser like ved med hyppig avganger til Bergen Sentrum og øvrige bydeler.

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av eventuell bolig/bod/garasje. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko. Reguleringsplan og kommunedelplan regulerer hva som kan bygges på tomten. Reguleringsplan og kommunedelplan med kart og bestemmelser kan sees hos megler eller sendes på forespørsel. Planer kan også ses elektronisk på www.bergenskart.no/braplan/

I henhold til reguleringsplanen er tomten regulert til Boligområde med boliger på 1-1 1/2 etasje. I bestemmelser for kommuneplanens arealdel finner man følgende ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad %- BRA = 45%. Eksisterende grønnstruktur skal hensynstas. Nye boenheter skal som hovedregel ikke være mindre enn 35 m2 BRA + bodareal.

Garasje må plasseres og utformes i samsvar med bygningens formål. Garasje kan tillates oppført med bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) på inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4,5 m. For gjeldende område gjelder parkeringsbestemmelser P4. Det skal opparbeides 1,4 parkeringsplasser for hver 100 kvm BRA bolig. Det skal videre etableres minimum 1 biloppstillingsplass per boenhet. Det henvises forøvrig til reguleringsplan og kommunedelplan for detaljert beskrivelse, samt reguleringsplan under arbeid. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i dette.

Det vises til vedlagt verdi- og lånetakst for teknisk beskrivelse og vurdering av tomten
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Parkering
Parkering må opparbeides på egen tomt.
Ansvarlig Megler

Petter Krantz
Eiendomsmegler MNEF
45 20 04 00
pk@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

13.03.2020 11:10

Diverse
Ved benyttelse av septiktanken må kjøper være medlem av Steinevikneset Velforening. Styreleder opplyser at primæroppgaven til velforeningen er å få tømt felles septiktank og fordele kostnadene mellom husholdningene som benytter denne, samt administrere og betale for privat snørydding av felles vei etter behov. Årskontingent fastsettes av den årlige generalforsamlingen. Styreleder opplyser at det per 2016 ikke har vært krevd kontingent, grunnet oppsparte midler. Dugnad etter behov for rydding av kjørevei til septiktank og annet felles som måtte komme opp. Snørydding blir belastet felleskassen og dekkes av årlig kontingent.

Det opplyses at det er gitt veirett til tomtene, og denne skal betales når tomtene er solgt. Prisen for veiretten er kr. 200 755,- og er inkludert i kjøpesummen. Selger garanterer for at veiretten betales og tinglyses. Dette blir gjort umiddelbart etter overtagelse. Kjøper kan velge offentlig eller privat tilknytning til vann/avløp. Ved tilknytning til privat septiktank og kloakknett i Steinevik, må det betales kr. 80 302,-. Dersom kjøper ønsker å benytte seg av dette tilbudet skal dette betales før bygging igangsettes. Det opplyses at ny eier må være medlem av Steinvikneset Velforening ved tilknytning til privat septitank og kloaknett. Alle tilknytninger og andre kostnader kommer i tillegg til prisantydning.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.
Overtagelse
Etter nærmere avtale mellom parter.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Reguleringsplaner på grunnen:
Planid: 4190000
Plannavn: Laksevåg. Gnr 136 Bnr 1 M.Fl., Drotningsvik
Ikrafttrådt: 17.02.1977
Berøringsgrad: 100,0 %

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
Planid: 4190003
Plannavn: Laksevåg. Gnr 136 Bnr 336, Drotningsvik

Kommuneplaner:
Planid: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Arealformål: Bebyggelse og anlegg (100%)
Hensynssoner: Luftkvalitet og veistøy - gul sone (Begge 100%)

Arealplaner i nærheten av eiendommen
Planid: 7090026
Plannavn: LAKSEVA.G. GNR 137, BOLIGOMRA.DE DROTNINGSVIK SOR

Godkjente tiltak og planer i nærmere avstand enn 100m fra eiendommens yttergrenser. Komplett liste med planinformasjon og planer i nærheten følger vedlagt i prospektet.

Reguleringsbestemmelser, kommuneplaner, arealplaner og annen planinformasjon kan sees på Bergen Kommune sine hjemmesider: www.bergen.kommune.no eller det kan sees hos eller tilsendes på mail ved forespørsel til megler.

Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Eiendommen har en sentral beliggenhet i et etablert boligområdet i Drotningsvik. Fra tomten er det en nydelig utsikt over nærområdet, Hjeltefjorden, byfjorden, Askøy og Hjelteryggen. Meget gode solforhold med sol fra tidlig morgen til sent på kveld sommerstid.

Barnevennlig beliggenhet med gangavstand til flere barnehager og skoler som blant annet Alvøen barneskole. Kort vei til flere idrettsanlegg med blant annet Vadmyra idresstanlegg, Olsvikhallen og Alvøen idrettspark i området Bergen Vest.

Drotningsvik Senter ligger like ved med fasiliteter som dagligvarebutikk, restauranter, bakeri, frisør og øvrige butikker. Post er beliggende på Plantasjen, Godvik. Kort kjøreavstand er det også til Vestkanten Storsenter med alt man trenger i det daglige, og litt til. Her finner man også Vannkanten med badeland.

Flere flotte turområder, med kort vei til blant annet Lyderhornsfjellet, som er beliggende like i nærheten. Foruten Lyderhorn har man flotte turstier i Kanadaskogen, ved Vassenden, rundt Storavatnet og videre inn i grusløypen som går hele veien videre til Alvøen idrettspark, inn i Gullaksdalen og videre inn i lysløype.

Det er gode bussforbindelser ved hovedveien på Sotrabroen med kort reisetid på ca. 10 minutter inn til Bergen Sentrum, samt kort reisetid til øvrige bydeler.
Bebyggelsen
Området består av blandet bebyggelse med eneboliger, rekkehus og hybel/annet.
Adkomst
Fra Bergen sentrum følger du RV 555 vestover mot Sotra. Ta av fra Sotraveien til høyre ved avkjørsel mot Drotningsvik senter, og videre forbi bensinstasjonen og deretter inn i Drotningsvikveien til under
broen til venstre og videre ned. Ved 3. avkjørsel sving til venstre. Følg nummerering til nr. 56. Det vil bli godt skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på felles visningsdager.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no