• Charlotte Schjeldsøe

  Eiendomsmegler / Salgsleder

  41 36 03 56 / chs@kapa.no

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.

Sandtorv – Stor tomt med utviklingspotensiale – Regulert for bygging av 20 fritidseiendommer

Tomt Sandtorv, 5384 Torangsvåg

Prisantydning

2 200 000,-

Omkostninger totalt

66 242,-

Totalpris inkl. omkostninger

2 266 242,-

Omkostninger

172,-  Pantattest kjøper
585,-  Tingl.gebyr pantedokument
585,-  Tingl.gebyr skjøte
55 000,-  Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)
9 900,-  Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pandedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boligtype: Hyttetomt
Eieform: Selveier
Kommunenr.: 4625
Gårds/Bruksnr.: 31/157
Tomteareal: 34 700 m²
Meglers ref.nr.: 5190167

Dette er en komplett salgsoppgave inklusiv alle vedlegg, og inneholder all informasjon.

Tomt Sandtorv
5384 Torangsvåg


Standard
Råtomt. Skrående/kupert terreng av fjell med vegetasjon.
Tomt/Eierform

Eiet tomt

Energimerking
Det er ikke krav om energimerking ved salg av tomt.
Ansvarlig Megler

Charlotte Schjeldsøe
Salgsleder | Eiendomsmegler
41 36 03 56
chs@kapa.no

Kaland & Partners
Torgallmenningen Eiendomsmegling AS
Marken 19
Pb. 433 - Marken
5832 Bergen
Salgsoppgavedato

16.04.2020 13:10

Byggemåte
I reguleringsplan Planid: 20010001 står følgende om bebyggelse (i følge Austevoll kommune er denne fortsatt gjeldende):

Situasjonsplaner:
Ved søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbygg, skal det for hver enkelt tomt utarbeides en situasjonsplan med målestokk minimum 1:500 som gir oversikt over hytteplassering, egen gangadkomst, terrengbearbeidelse med nye kotemarkeringer sett i sammeheng med eksisterende koter og andre forhold som vil få betydning for tomten og de nærmeste naboene. Selv om uthus ikke skal bygges i første omgang, skal det vises plassering i situasjonsplanen for fremtidig utbygging.

I øvrige byggeområder, FB 02- FB 07 skal det føres opp fritidsbolier med maksimum BRA=120 kvm og uthus med maksimum BRA=20 kvm.

Antall enheter som kan bygges innenfor de enkelte områdene og utnyttelse %-TU:
- FB 02: 2 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 15,0% TU.
- FB 03: 3 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 13,5% TU.
- FB 04: 3 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 16,2% TU.
- FB 05: 2 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 14,9% TU.
- FB 06: 3 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 14,8% TU.
- FB 07: 7 fritidsboliger med uthus. Tomteutnyttelse innenfor området er 15,5% TU.
- Totalt: 20 fritidsboliger med uthus.

Alle bygninger skal plasseres slik at det er minimum 4 meters avstand til nabo-,formåls eller plangrense.

Det skal ikke settes opp gjerde, plantes hekker eller markeres tomtegrenser på annen måte innenfor hele planområdet.

Alle bygg skal ha god arkitektonisk utforming og materialbruk skal samstemmes innenfor området. Dersom bygg settes på søyler(peler) skal rom mellom terreng og bygningskropp kles inn. Uthus skal arkitektonisk samsvare med hovedbygget.

Gjennomsnittlig mønehøyde på fritidsboligen skal ikke være over 6 meter.

Rekkefølge:
Tiltak innenfor planområde:
- Kaianlegg og felles gang-/transportvei skal være opparbeidet før det kan startes oppføring av fritidsboliger og uthus.
- Felles spillvannsledning skal være lagt frem til aktivert renseanlegg/slamavskiller og kunne gi mulighet for tilkobling før det kan gis ferdigattest/brukstillatelse for fritidsboliger.
- Ferdigattest/brukstillatelse kan gis for felleshus på kai når det er gitt mulighet for tilkobling aktivert rense-/slamanlegg

Det påhviler kjøper all regning og risiko med søknad om bebyggelse på tomten.
Diverse
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i gjeldende planer og bestemmelser for området. Evt. oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.

Selgers egenerklæring følger vedlagt. Kjøper plikter å sette seg inn i denne. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Lov om avhending av fast eiendom § 3.10.
 
Tilbehør
Tomten overtas som henvist.

 
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest da tomten er ubebygd.

 
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel. Det er en forutsetning for denne handel at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand

Området er omfattet av en reguleringsplan for fritidsboliger, med tilhørende småbåtanlegg. Planid: 20010001. Denne er vedlagt i prospekt.

Austevoll kommune er kontaktet angående gjeldende reguleringsplan på grunnen og de kan bekrefte over telefon at regulreringsplanen fremdeles er gjeldende. Det var godkjent bygging av småbåtanlegg i 2008, og det var også søkt om bygging av veier og avløpsanlegg. Tillatelsene for bygging av småbåt anlegg, veier og avløpsanlegg er gått ut på tid, og nye søknader må være i tråd med gjeldende plan- og lovverk samt føresegner i reguleringsplan. (Dette blir da ny eiers risiko)

Merk at dette er en eldre plan, uten byggegrense mot sjø. Kommuneplanen setter byggegrensen til 25 meter, men en må ha dispensasjon eller reguleringsendring for å bygge småbåtanlegget, felles nøst eller VA-ledning med utslipp. 
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
1946/5392-1/50  Erklæring/avtale   15.11.1946  BRUKSRETT RETTIGHETSHAVER: SANDTORV HERBORG OG BJARNE

1983/4223-2/50  Erklæring/avtale   22.04.1983  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILLT TOMT RETTIGHAVER: SANDTORV ANNY (Kan sees ved henvendelse til megler)

1991/2878-2/50  Rettighet  25.03.1991  Rettighetshaver: DRØNEN LAKS AS  Org.nr: 930255181 LEIEAVTALE Leieavtalen gjelder strandlinje på Kobbevågholmen til bruk for matfiskoppdrett, og omfatter rett til fortøyningsfeste m.v. Leietid 10 år med rett til fornying. Årlig leie kr. 24.000.- med indeksreg. Grunneier godtar standardklausul for festekontrakter fra D.U. (Kan sees ved henvendelse til megler)

Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler eller servitutter i strid med reguleringsbestemmelsene.
Vei, vann, avløp
Vei: Sandtorv er bare tilgjengelig med båt, da det ikke går bro til øyen. I sommerhalvåret går det hurtigbåt dit, ellers kan man benytte egen båt.
 
Det er noen veier på Sandtorv, hvor en kan kjøre ATV. Det går ikke vei til gbnr. 31/157, men det er tegnet inn veier i reguleringsplanen.

Kaianlegg og felles gang-/transportvei skal være opparbeidet før det kan startes oppføring av fritidsboliger og uthus.

Tomten er ikke tilknyttet vann- og avløpsnett per dags dato.

Vann: Det er ikke kjent at det er lagt vassledning i området. Vassverket er privatisert i Austevoll, og vann leveres enten av Austevoll Vatn og Avløp eller gjennom andre private løsinger (brønn, takvann, annen vasskilde). Det er nødvendighet med hygienisk trygt, drikke- og slukkevann ved oppføring av bygg.

Avløp: Austevoll kommune er ikke kjent med at det er lagt avløpsanlegg i området. En vil som nevnt trenge dispensasjon for oppføring av anlegg i 25-metersbeltet.
 På Sandtorv er det krav om slamskiller om en kan føre utslippet til strømførende sjø på minimum -10 meters dyp. Om en skal ha infiltrasjon i grunn, vann eller helårs bekk er det nødvendig med minirenseanlegg.

Alle tiltak i sjø eller i strandbelte skal foreligges og godkjennes av Kystverket vest.

Det blir kjøpers risiko å oppfylle alle krav.
Informasjon om vedlegg
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Selgers egenoppgave følger som vedlegg til salgsoppgaven

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.
Selges «som den er» / «As-is» klausul

Eiendommen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre eiendommener i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter offordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med sakkyndig.

Beliggenhet
Tomten er beliggende på Sandtorv, en øy i Austevoll kommune.
Området er regulert til fritidseiendom og den aktuelle tomten har et betydelig utviklingspotensial.

Sandtorv er ikke landfast, men er tilgjengelig med båt. I sommerhalvåret går det hurtigbåt dit.
Det går ferge fra Krokeide til Hufthamar og her kan man deretter ta hurtigbåt over til Sandtorv. Alternativt med egen båt.

Fra tomten vil man få flott sjøutsikt.

Prisantydning

2 200 000,-

Prisantydning inkludert omkostninger

2 266 242,-

Total kjøpesum

2 266 242,-

Kommunale avgifter
Det er ikke kommunale avgifter på ubygd eiendom, og ved bygging av fritidsboliger vil det være kommunale avgifter for renovasjon, vann og avløp.
Eiendomskatt
Austevoll kommune har pt. ikke eiendomsskatt.
Faste løpende kostnader
Det må forventes kostnader til kommunale søknader og tillatelser i byggeperioden.
Det vil tilkomme ytterligere faste løpende kostnader når tomten er bebygd. Normalt sett vil faste løpende kostnader være kommunale avgifter, byggforsikring, forsikring innbo og løsøre, strøm. Listen er ikke uttømmende
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette oppdraget ihht. Kaland & Partners sin fornøydgaranti. Det betyr at man som selger hos Kaland & Partners betaler kr. 0,- til megler dersom vi ikke får solgt boligen og oppdraget trekkes. Det er for øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 59.900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kr. 10900,- for tilrettelegging, kr. 19.900,- for markedspakke, kr. 2.500,- pr. visning, kr. 4.450,- for oppgjørskostnad, kr. 412,- for saldoforespørsel, kr. 227,- for e-signering og kr. 490,- for pantattester/grunnbok.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokat-bistand, nødvendige skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Pris for denne eiendommen: Kr 9900 Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Gjennomføring av budgivning
 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelige også i ettertiden.
 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter sist annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere frist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik en frist.
 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Fremgangsmåte ved budgivning
 1. Benytt “Gi bud”-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
 2. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
 3. Bekret at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
 4. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekretelse) når ditt bud er registrert.
 5. Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
 6. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens § 20), gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

 • Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
 • Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.

De fleste selgere tegner i dag boligselgerforsikring for sitt ansvar etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

Viktige avtalerettslige forhold:
 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøpet (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
Budgivning

I alle oppdrag inngått etter 1.1.2014 (i forbrukerforhold) skal budrunden avvikles skriftlig. Dette betyr at følgende skal skje skriftlig:

 • bud og budforhøyelser
 • mottaksbekreftelse fra megler til budgiver
 • selgers aksept, avslag og motbud

Som kunde hos Kaland & Partners medfører dette en ny portalløsning som blir tilgjengelig for alle våre kunder. Denne løsningen heter TryggBudgivning.no, og benytter både BankID og 2-veis SMS kommunikasjon for å forenkle etterlevelse av forskriftsendringen. Løsningen er utviklet og driftet av Websystemer AS. For mer info se : www.tryggbudgivning.no

Ingen vedlegg